Algemene gebruiksvoorwaarden

Inleiding

De website ‘colisprive.be’ biedt internetgebruiker een overzicht van de pakketbezorgingsactiviteiten van de onderneming Colis Privé België (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.487.385) en haar verschillende diensten.

1. Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande woorden of uitdrukkingen, met of zonder hoofdletter, in het enkelvoud en het meervoud, de volgende betekenis:

Account’: persoonlijk Account voorbehouden voor Webshops en Service Partners, aangemaakt door Colis Privé België nadat het een contract met die laatstgenoemden heeft afgesloten, en waarmee Klanten en Distributeurs toegang hebben tot specifieke dienstverlening en hun persoonlijke gegevens;

AG’: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden;

Webshops-zone’: zone voorbehouden voor webshops, bereikbaar door in te loggen met hun klantenaccount;

Diensten’: alle Diensten die op de Website, in haar huidige en toekomstige versie, toegankelijk zijn voor Gebruikers, alsook iedere wijziging aan die Diensten;

Service Partner’: transporteur aan wie Colis Privé België de levering van Pakjes toevertrouwt;

Service partner zone’: zone voorbehouden voor Service Partner, bereikbaar door in te loggen met hun account;

‘Gebruik’: iedere manier waarop de Gebruiker inlogt en surft op de Website;

Gebruiker’: iedere persoon die inlogt op een webpagina of die op de Website surft;

‘Gebruikersnaam’: e-mailadres dat een Webshop of Service Partner heeft gekozen om aan zijn Account te koppelen en waarmee hij met een Wachtwoord kan inloggen op zijn Account;

Klant’: rechtspersoon die een commercieel contract afgesloten heeft voor de levering van pakjes met Colis Privé België;

Levering’: materiële overdracht van een Pakje aan de persoon voor wie het Pakje bestemd is;

Pakje’: kartonnen doos, omslag, zakje of enveloppe (i.e. een ‘mono-pakje’), overhandigd door de Klant, met daarin een of meerdere goederen;

‘Particulierenzone’:  zone die voor alle Gebruikers toegankelijk is zonder dat ze eerst een Account moeten aanmaken. Hier staat een overzicht van alle activiteiten van Colis Privé België en kan de Levering van een Pakje opnieuw ingepland worden;

Wachtwoord’: een door de Webshop of Service Partner gekozen reeks tekens die gelinkt is aan zijn Gebruikersnaam en hem in staat stelt om in te loggen op zijn Account;

Website’: internetportaal dat bereikbaar is via het webadres http://www.colisprive.be.

2. Doel

De AG bepalen de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Diensten van de Website door de Gebruiker.

3. Aanvaarding en wijziging

3.1 Ieder gebruik van de Website impliceert zonder beperking of voorbehoud de aanvaarding van alle AG. De Gebruiker wordt vanaf het eerste Gebruik verondersteld er kennis van te hebben genomen.

Als de Gebruiker de AG niet aanvaardt, moet hij onmiddellijk ophouden de Website te gebruiken.

3.2 De AG kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder moment gewijzigd worden door Colis Privé België.

4. Toegang tot website en diensten

4.1 Het Gebruik van de Website en het beschikbaar stellen van een Account zijn gratis (de kosten voor de internetverbinding niet meegerekend; die zijn ten laste van de Gebruiker).

4.2 Het recht op een Account is voorbehouden voor Webshops en Service Partners. Via de Webshop-zone of Service partner zone hebben ze toegang tot specifieke Diensten en hun persoonlijke gegevens. De Klant of Distributeur verbindt zich ertoe om zijn Account persoonlijk te gebruiken.

4.3 Colis Privé België behoudt zich op ieder moment het recht voor om de Website aan te passen of bij te werken en om Diensten toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

4.4 Colis Privé België behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het Account van een Webshop of Service Partner die zich niet aan de AG houdt op te schorten of af te sluiten, zonder enige aansprakelijkheid en zonder dat dit recht geeft op een schadevergoeding.

In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen Colis Privé België en een Service Partner of Webshop, zal hun Account worden afgesloten na een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop de overeenkomst beëindigd is.

Als het Account opgeschort of afgesloten wordt, zullen de Website en Diensten gedeeltelijk of volledig onbereikbaar zijn.

5. Onze diensten

5.1 Diensten die beschikbaar zijn zonder vooraf een Account aan te maken

 De volgende Diensten zijn gratis toegankelijk op de Website, zonder dat het aanmaken van een Account door Colis Privé België verplicht is of hieraan voorafgaat:

 • een Pakje volgen door het nummer van het Pakje en de postcode in te voeren;
 • een Levering opnieuw inplannen;
 • een klacht indienen;
 • naar de talentenzone en de Particulierenzone gaan;
 • naar het overzicht van de Diensten voor particulieren, Klanten en Distributeurs gaan;
 • een contactformulier invullen en zich abonneren op de nieuwsbrief;
 • de helpsectie en FAQ, juridische informatie, voorstelling van de activiteiten en actualiteit van Colis Privé België, het privacy- en cookiebeleid, en de AG van de Website raadplegen.

5.2 Diensten die beschikbaar worden na het aanmaken van een Account

De volgende Diensten zijn gratis toegankelijk nadat Colis Privé België een Account heeft aangemaakt:

 • inloggen op een Account in de Bedrijvenzone en de Distributeurszone;

In de Bedrijvenzone:

 • Pakjes volgen;
 • klachten opvolgen;
 • klachten indienen;
 • geschillen openen;
 • communiceren met het agentschap/de klantendienst;
 • de leveringsgegevens van een Pakje wijzigen.

In de Distributeurszone:

 • de verdeling opvolgen;
 • informatie over leveringen/retourzendingen raadplegen;
 • de spreiding beheren;
 • leveringen/retourzendingen beheren;
 • leveringen organiseren/optimaliseren;
 • de kwaliteitsbalans opvolgen;
 • de vrachtbrief/enquête over de levering opvragen.

6. Verplichtingen van de Gebruiker

6.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de geldende AG, wetten en regelingen na te leven en de Website niet te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene waarvoor ze ontworpen is.

6.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de instructies, aanwijzingen en waarschuwingen die op de Website verschijnen na te leven. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten.

6.3 De Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij verschaft juist, oprecht en waarheidsgetrouw zijn, en dat ze geen inbreuk maken op de goede zeden, de openbare orde of de rechten van derden.

6.4 De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het verschaffen van incorrecte of frauduleuze informatie, of voor het misbruik van de Website en haar Diensten. Hij verbindt zich ertoe om Colis Privé België onverwijld op de hoogte te brengen van elke vergissing, fout of onregelmatigheid die hij zou vaststellen bij het gebruik van de Diensten.

6.5 De Gebruiker zal zich onthouden van: (i) elke handeling die de werking van de Website en de Diensten onderbreekt, opschort, vertraagt of verhindert, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de informaticasystemen van Colis Privé België, (iii) elke verduistering van middelen van welke aard ook die toebehoren aan Colis Privé België, (iv) elke inbreuk op de AG, aanwijzingen, instructies, aanbevelingen of waarschuwingen gegeven door Colis Privé België via de Website of ontvangen via e-mail, (v) elke inbreuk op de privacy en intellectuele-eigendomsrechten van derden, (vi) het plaatsen van onjuiste of onwettige berichten, informatie of gegevens, (vii) het gebruik van enig middel om ongepaste, respectloze of beledigende uitspraken te doen of zich op een ongepaste, respectloze of beledigende manier te gedragen.

7. Verplichtingen van Colis Privé België

7.1 Colis Privé België verbindt zich ertoe om zijn Diensten met zorgvuldigheid te verlenen.

7.2 Colis Privé Belgium verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk te houden, maar kan uitzonderlijk en tijdelijk de toegang onderbreken voor onderhoud, updates, elke andere technische reden of in geval van overmacht in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald in het geval van een cyberaanval, hacking of ransomware, zonder dat dit zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt of recht geeft op enige schadevergoeding. Colis Privé België verbindt zich ertoe om alle passende maatregelen te treffen om de duur van die storingen te beperken.

7.3 Colis Privé België zal proberen om binnen een redelijke termijn een bevredigend antwoord te geven op Gebruikers die een schriftelijke klacht ingediend hebben.

8. Intellectuele eigendom

De inhoud en meer algemeen alle elementen die op de Website verschijnen, zijn beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht en zijn de exclusieve eigendom van Colis Privé België en/of zijn partners.

8.2 De merken en logo’s die op de Website verschijnen, zijn beschermde merken van Colis Privé België en/of zijn partners. Iedere vorm van reproductie of gebruik van deze merken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Colis Privé België is ten strengste verboden.

8.3 Er wordt geen licentie of ander recht aan de Gebruiker verleend om enig intellectueel-eigendomsrecht te gebruiken.

 

8.4 Voor elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of aanpassing van het geheel of een deel van de Website kan de auteur aansprakelijk gesteld worden voor vervalsing.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor alle schade die hij Colis Privé België kan berokkenen door het niet naleven van de AG.

9.2 Colis Privé België kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld: (i) voor de handelingen van Gebruikers of hun gebruik van de Diensten, (ii) voor onjuiste of misleidende informatie verstrekt door Gebruikers, (iii) voor tijdelijke onderbrekingen van de toegang tot de Website en de Diensten om de kwaliteit ervan te verbeteren, of voor onderbrekingen die buiten zijn controle gebeuren, (iv) voor de websites en mobiele applicaties van derden, partners of adverteerders die kunnen adverteren op de Website, (v) voor de opschorting of afsluiting van een Account in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 4.4.

10. Overige

Indien een van de artikelen van de AG nietig wordt verklaard, dan zal dat als niet geschreven worden beschouwd; het leidt echter niet tot de nietigheid van de andere artikelen.

11. Geschillen

In geval van een geschil over de uitvoering van deze voorwaarden dient de Gebruiker eerst een schriftelijke klacht in te dienen bij Colis Privé België.

 • Per post aan het volgende adres: Colis Privé België, ter attentie van de Klantendienst, Kunstlaan 56, 1000 Brussel

Indien deze poging tot minnelijke schikking mislukt, zullen alle geschillen of betwistingen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of breuk van de AG worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

12. Toepasselijk recht

De AG zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Oktober 2022

Wil je meer weten over samenwerken met Colis Privé?

Laat het ons weten

Word onze partner als onafhankelijke distributeur!

Colis Privé is op zoek naar distributeurs in heel Nederland. Interesse? Vul onderstaand formulier in. Onze teams zullen zo spoedig mogelijk contact met jou opnemen.

Spontaan solliciteren

Ben je op zoek naar een nieuwe job? Bekijk onze vacatures en vul je profiel aan

Abonneer op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer